Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Canal de denúncies en relació a la protecció de dades personals

Escoltar

Canal de denúncies en relació a la protecció de dades personals

 

Què és?

És un canal intern segur per a poder informar de les infraccions, per accions i/o omissions, que es considera que l’Ajuntament de Mataró està cometent en relació a la protecció de la privacitat i de les dades personals.

Es crea en compliment de l’establert a la Directiva (UE) 3019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, que és d’obligat compliment, i respecte el que cal una transposició a l’ordenament jurídic espanyol.

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l'òrgan gestor i saber l'estat de tramitació. Es vol afavorir que qualsevol persona que treballi a l’Ajuntament i que hagi obtingut informació sobre infraccions dins del context laboral pugui facilitar informaciósense patir represàlies.

Es tracta d’un mitjà de prevenció i resolució de conflictes que preserva la identitat de la persona que fa la comunicació.

Per evitar males pràctiques en l’ús de la bústia, s’aplicaran criteris estrictes per admetre les comunicacions i amb l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa de les persones que comuniquin fets amb abús de dret o vulnerant el principi de bona fe.

El Canal de denúncies és la via prioritària d’admissió de comunicacions relacionades amb males pràctiques a l’Ajuntament de Mataró, en relació al compliment de la normativa de Protecció de Dades, sens perjudici d'admetre les comunicacions per altres canals o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana. En aquests casos, però, no es pot garantir l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions.

La seva gestió forma part de les funcions atribuïdes al Delegat/da de Protecció de Dades.

En l’exercici de les funcions relatives al canal de denúncies, el/la Delegat/da de Protecció de Dades actua amb independència funcional sense que pugui estar sotmès/esa a ordres jeràrquiques que en condicionin l'actuació, especialment pel que fa al manteniment de la confidencialitat de les dades personals que tracti.

 

Qui pot fer servir aquesta bústia?

Podran facilitar informació en relació a la infracció de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal aquelles persones que treballin a l’Ajuntament de Mataró i que hagin obtingut aquesta informació en el seu context laboral.

Estan incloses en aquest col.lectiu:

 • Les persones que tinguin la condició de treballadors en el sentit de l’art. 45, apartat 1r del TFUE, inclosos els funcionaris.
 • Les persones que tinguin la condició de treballadors no assalariats, en el sentit de l’art. 49 del TFUE.
 • Les persones que pertanyin a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió, així com els voluntari i els treballadors en pràctiques que perceben o no una remuneració.
 • Qualsevol altra persona que treballi sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

També podran facilitar informació sobre la possible comissió d’infraccions:

 • Les persones que hagin tingut una relació laboral amb l’Ajuntament, malgrat aquesta ja hagi finalitzat.
 • Les persones que no hagin iniciat la seva relació laboral, en els casos en els que la informació que vulguin denunciar l’hagin obtingut durant el procés de selecció o negociació precontractual.

 

Objectius

La finalitat d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que resultin contràries a dret en relació a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

L’objectiu és tutelar el compliment normatiu en l’exercici de les competències municipals en relació amb la protecció de les dades de caràcter personal.

Per formular altres tipus de consultes, comunicar incidències o reclamacions, podeu presentar un suggeriment a la Bústia Ciutadana.

 

Àmbit d’aplicació

L'abast d'aquesta eina comprèn, l'Ajuntament, i per tant, les comunicacions s'han de referir a accions o omissions dels òrgans i organització que s’identifiquen com a administració municipal. 

 

Requisits

Les comunicacions adreçades al canal de denúncies, per poder ser preses en consideració i admeses, han de complir els requisits següents:

 • Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la conducta que es considera constitutiva d’infracció.
 • Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, sense que es puguin endegar actuacions fonamentades només en opinions.
 • Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat del sector públic municipal.
 • En qualsevol cas, no s'admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Es recomana el següent:

 • Tenir en compte que els documents contenen rastres del dispositiu on s'han generat. Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents. Informeu-vos de les pautes i eines disponibles per esborrar les metadades.
 • El format òptim per pujar els arxius al Canal de Denúncies és el PDF. També s’admeten les extensions .txt,.rtf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.
 • En tot cas, per garantir plenament l'anonimat de la comunicació en l'entorn digital, llegiu les instruccions de l'eina d'anonimització.
 • No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació del canal. Les versions de navegador mínimes suportades són Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet Explorer 11, Edge 12 i Tor Browser.

 

Com funciona?

Un cop presentada la comunicació mitjançant el canal de denúncies, les persones obtenen a l’aplicació un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial.

El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal, i és responsabilitat del comunicador conservar-lo.

Aquest canal segur de comunicació electrònica, que garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l'anonimat, permet mantenir la col·laboració amb l'òrgan gestor de la bústia en la comprovació dels fets i conèixer l'estat de tramitació de la comunicació.

Cal mantenir el diàleg mitjançant aquest canal de comunicació per facilitar les tasques d'investigació i de comprovació dels fets. 

La manca de resposta als requeriments d'informació formulats a través de la bústia pot comportar l'arxivament de les actuacions.

 

Seguiment

Un cop presentada la comunicació i admesa a tràmit, es donarà resposta en un termini no superior als tres mesos.

El gestor d’aquest canal de denúncies farà tasques d'investigació i, si escau, es formularan recomanacions amb mesures de millora en la protecció de dades de caràcter personal, o es proposarà a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per l’adequació a la normativa, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la Fiscalia de les conductes que puguin resultar constitutives d'il·lícit penal.

Durant tot el procés s’inclouen mecanismes per garantir tant la integritat de les persones que aporten informació com la d'aquelles a les quals aquesta pot fer referència.

 

Comunicacions anònimes

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Teniu dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

- Utilitzant el vostre navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas pot quedar rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació en alguns dels equips que intervenen en la transmissió per Internet, encara que el propi comunicat no manté informació sobre l’adreça IP d’origen.​

Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l'adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d'anonimització. L'eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l'eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç, podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR. 

La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

L'ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l'anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l'anonimat en el moment de l'emissió. 

Es recorda que els treballadors de l'Ajuntament i, en general, els servidors públics que treballen amb xarxes institucionals, no tenen accés a aquesta pàgina de descàrrega des dels seus llocs de treball. Per fer ús del navegador TOR, han de baixar-lo des del seu dispositiu personal.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

 

 
 

Nova comunicació

Utilitzant l'aplicació podreu fer que s'investigui el cas i s'actuï per millorar la integritat del sector públic. Assegureu-vos de conèixer l'àmbit d'actuació i les eines d'anonimat.
 
 

Seguiment de la comunicació

Si voleu consultar l'estat de tramitació, introduïu el codi numèric d'accés: