Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Defensor del ciutadà

Escoltar

El Defensor del ciutadà

 

És la institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania davant l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen.

És elegit i nomenat pel Ple de la corporació amb el vot majoritari de les quatre cinquenes parts del nombre legal de membres, institució davant la qual ha de presentar l’informe de les seves actuacions.

El Defensor del ciutadà compleix les seves funcions amb independència i objectivitat.

 


En què pot intervenir?

El Defensor del ciutadà actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que demostri tenir un interès legítim per l’objecte de la queixa que faci, en assumptes en què l’actuació de l’Administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple:

 • Retards
 • Errors o arbitrarietats
 • Inexecució de resolucions
 • Tracte indegut als ciutadans
 • Motivació insuficient de les resolucions
 • I en general, les actuacions que impedeixin l’exercici legítim dels drets constitucionals.


Les seves actuacions són confidencials.


Quines queixes no pot admetre?

 • Les queixes anònimes
 • Les que denotin mala fe
 • Les mancades de fonament
 • Les que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones
 • Les queixes sobre qüestions privades
 • Les queixes o reclamacions l’objecte de les quals estigui pendent de resolució judicial
 • Les de persones amb dependència funcionarial, laboral o contractual de l’Administració municipal en qüestions relatives a l’àmbit d’aquestes relacions.


Com actua?

Les resolucions del Defensor adopten la forma de recomanació, recordatori i suggeriment, i pot proposar fórmules de conciliació entre les parts afectades. Les seves resolucions no poden modificar ni anul·lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.

L’Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament, han d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el Defensor del ciutadà en les seves tasques.
Anualment, el Defensor del ciutadà presenta al Ple de l’Ajuntament l’informe de les seves actuacions durant l’any anterior.


Qui pot presentar queixes?

Tothom, tant persones físiques com jurídiques. Totes les actuacions del Defensor són gratuïtes i no és necessària l’assistència de cap advocat o procurador.


Com es presenten?

Les queixes s’han de formular per escrit, acompanyades amb documents que puguin servir per aclarir el cas.

• L’escrit ha de contenir el nom complet i l’adreça i, si pot ser, el telèfon de la persona que el formula, i els fets i les circumstàncies que són objecte de la queixa. També ha d’anar acompanyat amb els altres documents que puguin servir per aclarir el cas.

• Les queixes adreçades al Defensor del ciutadà contra l’Administració municipal han d’haver estat prèviament plantejades a l’Ajuntament, al servei adequat.


On es presenten?

Directament a la seu de l’Oficina del Defensor o bé per correu.

El Defensor registrarà i formularà acusament de recepció de les queixes que se li formulin.


Entrevistes amb el Defensor

Les entrevistes amb el Defensor del ciutadà de Mataró són amb cita prèvia. Podeu demanar-la personalment a l’oficina del Defensor, per correu electrònic o per telèfon.


Horaris especials del 2022
L’oficina del Defensor del ciutadà romandrà tancada en les següents dates:

 • Vacances d’estiu: del 25 de juliol al 29 d'agost.


Contacte:

Direcció: carrer de Cuba, 47 08302 Mataró
Telèfon: 93 758 24 99
Correu electrònic: defensor@ajmataro.cat
Horari d'atenció: 

 • Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres d'11 a 13 h.
 • Tardes: dijous de 16 a 18h, amb cita prèvia. 

També podeu contactar a través del correu electrònic defensor@ajmataro.cat o des de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Arxius adjunts