Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació

Escoltar

Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació és un òrgan d’assistència tècnica de l’òrgan de contractació en determinats procediments.

D’acord amb la nova regulació de la Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en aquells procediments en què sigui necessària la seva actuació, la Mesa de Contractació tindrà la següent composició:

  • President: serà un membre de la Corporació o un funcionari d’aquesta.
  • Vocals:
    • Secretari o titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic.
    • Interventor o titular de l’òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic pressupostari.
    • Altres que designi l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membres electes d’aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres.
  • Secretari: un funcionari de la Corporació.

Per a cada expedient de contractació, es nomenen els membres concrets, en funció de l’objecte del contracte, i la composició es publica al Perfil del contractant, on també es publiquen totes les actes de les seves sessions.

Podeu consultar la composició i actes de les meses de contractació de l’Ajuntament de Mataró en el següent enllaç Perfil del contractant.