Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Actualitza les dades

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats obliga les entitats registrades a notificar la variació de dades registrals quan es produeixin, mitjançant la sol·licitud de modificació al Registre.

Les associacions heu de comunicar al Registre, de manera obligatòria:

Canvi de nom

Per procedir a la modificació del nom de l’entitat, s’ha d’aprovar en assemblea general amb una majoria qualificada, la mateixa que es determini per a la modificació dels estatuts.

Una vegada aprovada la nova denominació és necessari presentar:

  • Inscripció de la modificació al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. Vegeu el certificat de l'acord de modificació dels estatuts.
  •  Còpia dels estatuts amb la nova denominació de l'entitat al Registre Municipal d’Entitats.

Canvi de domicili

El domicili de l’entitat sol coincidir amb el lloc on l’entitat té la seu social o desenvolupa la seva activitat. Tot i així, podria ser que en el moment de la constitució de l’entitat, encara no s’hagi determinat el lloc físic on aquesta s’establirà i es faci constar als estatuts un domicili de notificacions que podria ser, inclús, el domicili d’una de les persones membres de la junta directiva. Tan aviat com hi hagi un domicili definitiu de l’entitat o un canvi de seu de l'entitat és convenient procedir al canvi en els estatuts i la seva inscripció al Registre d’associacions.

El canvi de domicili es pot aprovar tant per acord de junta directiva com per acord d’assemblea, en funció del que recullin els estatuts de l’associació.

Heu d'acompanyar-ho amb el comprovant de:

Modificació dels estatuts

Una situació habitual a les entitats és que s’hagi de fer alguna modificació d’estatuts, bé sigui per canviar alguna qüestió concreta o per desenvolupar algun tema que prèviament només s’havia esmentat o no s’havia detallat prou (classificació de les persones sòcies, règim electoral, canvi de tancament de l’exercici comptable...). Totes les modificacions d’estatuts s’han d’aprovar en assemblea general per la majoria determinada als mateixos, la qual sempre és qualificada, és a dir, que no n’hi ha prou amb majoria simple.

Una vegada aprovat el canvi és necessari presentar:

Canvi de la Junta directiva

La Junta directiva, com a òrgan col·legiat, sempre ha d’estar format per un mínim de tres persones amb dos càrrecs obligatoris, que són el de presidència i secretaria. La seva composició i durada ha d’estar determinada en els estatuts de l’entitat i, una vegada fineix la vigència del mandat, s’ha de procedir a la renovació de les persones membres de junta directiva. S’ha de tenir en compte que les persones que ocupen càrrecs a l’òrgan de govern, sempre que els estatuts no ho prohibeixin, poden ser reelegides. Tot i així, és obligatori procedir a la seva renovació al final del seu mandat.

La nova junta s’ha d’escollir en assemblea general, on totes les persones sòcies han de poder votar l'opció que considerin més adient.

Una vegada aprovada la nova junta és necessari presentar:

Dissolució de l'entitat

Heu d'acompanyar-ho amb el comprovant de:

  • Certificat de l'acord de dissolució de l'entitat. Vegeu certificat.
  • Per comunicar la baixa de l'entitat al Registre Municipal d'Entitats, cal fer-ho a través d'aquest tràmit.

Per comunicar la modificació de dades al Registre d’Entitats de Mataró,
podeu seguir les indicacions d’aquest tràmit.