Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Crea una entitat

Abans d’iniciar els tràmits per constituir legalment l’entitat és interessant tenir clar els objectius i l’organització que es farà servir per tirar endavant, així com plantejar-se quin és el tipus d’associació que més interessa, i respondre una sèrie de preguntes:

Quants serem?

Per crear una associació, cal un mínim de tres persones. Poden crear una associació les persones físiques majors d'edat i menors emancipades, les persones jurídiques privades i públiques, les persones menors d'edat (quan es tracti d'associacions juvenils) i els representants de les persones esmentades.

Per què volem crear l’associació?

S’ha d’establir els objectius que es persegueixen amb la creació de l’associació i els motius que ens porten a engegar-la.

Qui ho farà?

Cal determinar qui s’encarregarà de cadascuna de les activitats que portarem a terme i qui formarà part de la junta directiva.

A qui ens dirigirem?

A més d’escollir l’àmbit, cal definir el públic i les diferents estratègies per arribar a una tipologia o altra.

 

Passos a seguir per a constituir l'entitat legalment:

Què hem de fer?

Consulta la infografia on expliquem els passos a seguir de manera gràfica. Infografia

Acta fundacional

El primer pas és reunir-se totes les persones sòcies fundadores i redactar l'acta fundacional de l'associació, document privat que ha de contenir la data de la reunió, l’acord de constitució de l’associació, el nom de l’entitat i la designació de la primera junta directiva. Aquesta acta anirà signada per totes les persones sòcies fundadores. Vegeu un model d’acta fundacional

Model estatuts

El segon pas és redactar els estatuts de l'associació és a dir, les normes per les quals s’ha de regir l’associació. Les normes han de servir les finalitats proposades en la seva constitució i adaptar-se al màxim a la realitat de l’associació. És important tenir en compte que si es tracta d’una associació que realitza cooperació internacional se n’ha de fer incidència de manera clara en l’apartat de fins de l’associació dels estatuts. Vegeu el model d’estatuts d'una associació general

Registre general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Inscriure l'associació al registre general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Veure més informació. Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i professionals (sindicats i patronals), les quals tenen registres específics

Tramitació del CIF

Es pot demanar a l'Agència Tributària un cop es tingui la resolució de la inscripció al Registre d'Associacions, l'acta fundacional i els estatuts de l'entitat, degudament diligenciats.

 

Alta al Registre Municipal d'Entitats

El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i organitzacions del municipi, així com les seves finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

Les entitats inscrites en aquest registre poden:

  • Sol·licitar l’ús dels recursos públics municipals
  • Presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions
  • Formar part de consells i òrgans de participació municipals

 

Si voleu inscriure la vostra entitat al Registre Municipal d'Entitats podeu seguir les indicacions d'aquest tràmit.