Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Organització

Escoltar

Organització

L'Ajuntament de Mataró és una Administració local amb les funcions i competències establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial. També es regeix pel Reglament Orgànic Municipal que podeu consultar a l'apartat de documents. Quant a la seva organització, està format per diferents òrgans de govern, dels quals podeu veure la composició fent clic a sobre l'enllaç corresponent del següent llistat.